Ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe chỉ vì uống nước tùy tiện